آبیاری هوشمند

آبیاری هوشمند:


از جمله امکانات یک ساختمان سبز داشتن یک فضای سبززاید میباشد . به طبع رسیدگی به این مکان سبز یا بام سبز نیاز به زمان و برنامه ریزی دارد . کاربر میتواند تمامی فعالیت های مبنی بر کنترل این فضای سبز را به عهده سیستم هوشمند بسپارد تا طبق یک برنامه ریزی منظم رسیدگی به آن به طور خودکار انجام میگیرد.
USAIran