رزومه ما


ساختمان مهندس صادقی


آدرس : شیخ صدوق شمالی
مجری : مهندس منصوری
( 2واحدمسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم سرمایش و گرمایش
4- آیفون تصویری هوشمند
5- کنترل محلی تجهیزات
6- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان مهندس دلوی

آدرس : آپادانا دوم کوچه9
مجری : مهندس دلوی ومهندس ابراهیمی
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- پرده هوشمند
3- سیستم هوشمند پخش موزیک
4- احضار آسانسور
5- کنترل هوشمند پریزها
6- آیفون تصویری هوشمند
7- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
8- کنترل محلی تجهیزات
9- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان باران


آدرس : خیابان فرایبورگ کوچه 18
مجری : جناب مهندس عمایرچی
(5واحدمسکونی)
- امکانات:
1- روشنایی
2- پریزهوشمند
3- سیستم پخش موزیک
4- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایشی
5- تاچ پنل هوشمندوآیفون تصویری
6- احضارآسانسور
7- پرده هوشمند
9- کنترل محلی تجهیزات
10- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای خطیب


آدرس : خیابان بزرگمهرکوچه 61
(5واحد مسکونی)
- امکانات:
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- پرده هوشمند
3- سیستم پخش موزیک
4- آیفون تصویری هوشمند
5- کنترل محلی تجهیزات
6- کنترل اینترنتی تجهیزات

دفتر اداری دکتر کاتب


آدرس : خیابان جی-ساختمان خلیج فارس
مجری : جناب مهندس کریمیان
- امکانات:
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریزها ومصرف کننده ها
3- سیستم هوشمند پخش موزیک
4- کنترل محلی تجهیزات
5- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای مومنی


آدرس : چهارباغ بالا ،بلوارآینه خانه
مجری : جناب مهندس کریمی
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
4- سیستم هوشمند پخش موزیک
5- آیفون تصویری هوشمند
6- سیستم احضار آسانسور
7- پرده هوشمند
8- کنترل محلی تجهیزات
9- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان نیما


آدرس : خیابان باغ دریاچه
مجری : مهندس حکیم الهی
(5واحدمسکونی)
- امکانات :
1- روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم پخش موزیک
4- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
5- آیفون تصویری هوشمند
6- سیستم هوشمند احضارآسانسور
7- کنترل محلی تجهیزات
8- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان مهندس نباتی


آدرس : آپادانا اول
مجری : مهندس نباتی
( 8واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- سیستم هوشمند پخش موزیک
3- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
4- آیفون تصویری هوشمند
5- کنترل محلی تجهیزات
6- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای مهندس سنایی


آدرس : خیابان رودکی،کوچه بیژن
مجری : آقای مهندس سنایی
(17واحدمسکونی،4واحد هوشمند)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- سیستم هوشمند پخش موزیک
3- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
4- کنترل محلی تجهیزات
5- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای بیدرام


آدرس : خیابان بی سیم
مجری : مهندس بیدرام
(3واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
4- سیستم هوشمند پرده
5- آیفون تصویری هوشمند
6- سیستم پخش موزیک
7- سیستم هوشمند آب نما
8- کنترل محلی تجهیزات
9- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای پایدار


آدرس : خیابان مهرآباد،فرعی پنجم
مجری : شرکت مهندس پایدارسپاهان
(11 واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریزها
3- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
4- سیستم امنیت
5- سیستم پخش موزیک
6- آیفون تصویری هوشمند
7- شیربرقی هوشمند
8- پرده هوشمند
9- کنترل محلی تجهیزات
10- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان دکتر جعفری


آدرس : خیابان مهر
مجری : مهندس جعفری
( 5 واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم سرمایش وگرمایش
4- سیستم هوشمند پخش موزیک
5- اکسس کنترل
6- آیفون تصویری هوشمند
7- کنترل محلی تجهیزات
8- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای کرباسچی


آدرس : خیابان هفت دست شرقی
مجری : مهندس کرباسچی
( 1واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریزها
3- پرده هوشمند
4- سیستم پخش موزیک
5- کنترل محلی تجهیزات
6- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای مهندس رادان


آدرس : خیابان سروش،خیابان حکیم شفاهی
(3واحدمسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
4- آیفون تصویری هوشمند
5- کنترل محلی تجهیزات
6- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان نیکان


آدرس : خیابان شمس آبادی
مجری : دائم بنا
(11واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم هوشمند روشنایی
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
4- سیستم هوشمند پخش موزیک
5- سیستم هوشمند پرده برقی
6- سیستم هوشمند احضار آسانسور
7- کنترل محلی تجهیزات
8- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان نیکان


آدرس : خیابان پروین،کوچه مجمر
مجری : شرکت دائم بنا
( 6 واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند با 36سرخط برای هر واحد
2- سیستم هوشمند پرده
3- سیستم احضار آسانسور
4- سیستم هوشمند پخش موزیک
5- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
6- آیفون تصویری هوشمند
7- شیر برقی هوشمند
8- کنترل هوشمند آب نما
9- کنترل محلی تجهیزات
10- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای رشیدی


آدرس : خیابان فارابی جنوبی،کوچه شماره 9
مجری : مهندس رشیدی
( 5 واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- آیفون تصویری هوشمند
3- پرده هوشمند
4- سیستم احضارآسانسور
5- اکسس کنترل درب
6- سیستم پخش موزیک
7- کنترل محلی تجهیزات
8- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای صمدی


آدرس : خیابان ملاصدرا کوچه شماره 13
مجری : مهندس کریم پور
(6واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم هوشمند روشنایی
2- سیستم هوشمند پخش موزیک
2- سیستم سرمایش وگرمایش
3- کنترل هوشمند پریز
4- سیستم هوشمند پرده ها
5- آیفون تصویری هوشمند
6- کنترل محلی تجهیزات
7- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای دارویی


آدرس : خیابان بی سیم
مجری : مهندس دارویی
(1 واحد دوبلکس)
- امکانات :
1- سیستم هوشمند روشنایی
2- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
3- کنترل هوشمند پریز
4- سیستم هوشمند پرده ها
5- سیستم هوشمند پخش موزیک
6- سیستم هوشمند آب نما
7- سیستم هوشمند روشنایی نمای ساختمان ومحوطه
8- کنترل محلی تجهیزات
9- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان اداری وحید


آدرس : خیابان وحید
مجری : دائم بنا
(8واحد اداری)
- امکانات :
1- سیستم هوشمند روشنایی
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند پرده برقی
4- سیستم هوشمند پخش موزیک
6- آیفون تصویری هوشمند
7- سیستم هوشمند امنیت
8- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
9- کنترل محلی تجهیزات
10- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان دکترنجفی


آدرس : خیابان شیخ بهایی
مجری : مهندس سرجوقیان
(یک واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم هوشمند روشنایی
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
4- سیستم هوشمند پخش موزیک
5- سیستم کنترل هوشمند آب نما
6- آیفون تصویری هوشمند
7- کنترل محلی تجهیزات
8- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان مهندس شفیع زاده


آدرس : شاهین شهر،خیابان بهشتی
مجری : مهندس دادخواه
(3واحدمسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- سیستم هوشمند پخش موزیک
3- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
4- کنترل محلی تجهیزات
5- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان مهندس صادقی


آدرس : شیخ صدوق
مجری : مهندس منصوری
( 2واحدمسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
4- آیفون تصویری هوشمند
5- کنترل محلی تجهیزات
6- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای صمدی


آدرس : خیابان ملاصدرا کوچه شماره 10
مجری : مهندس کریم پور
( 6واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم هوشمند روشنایی
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند پخش موزیک
4- سیستم پرده هوشمند
5- آیفون تصویری هوشمند
6- کنترل محلی تجهیزات
7- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای جورکش


آدرس : خیابان مقداد
مجری : مهندس منتظرالظهور
( 5واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم هوشمند روشنایی
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند پخش موزیک
4- سیستم هوشمند احضار آسانسور
5- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
6- آیفون تصویری هوشمند
7- کنترل محلی تجهیزات
8- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان مهندس نصر


آدرس : خیابان سروش خیابان حکیم شفاهی
(10واحدمسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایشی
3- آیفون تصویری هوشمند
4- سیستم هوشمند پخش موزیک
5- سیستم هوشمند احضار آسانسور
6- کنترل محلی تجهیزات
7- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان مهندس شفیعی


آدرس : خانه اصفهان،خیابان گلخانه
مجری : آقای سلمانی
( 5واحدمسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشضمند
2- سیستم هوشمند پخش موزیک
3- سیستم هوشمند سرمایش و گرمایش
4- آیفون تصویری هوشمند
5- کنترل محلی تجهیزات
6- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان مهندس باریک رو


آدرس : چهارباغ بالا،کوچه اداره گاز
مجری : آقای مهندس باریک رو
( 8واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
3- کنترل هوشمند پریز
4- سیستم هوشمند پخش موزیک
5- سیستم هوشمند پرده
6- آیفون تصویری هوشمند
7- احضارآسانسور
8- اکسس کنترل
9- سیستم امنیتی
10- کنترل محلی تجهیزات
11- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان دره شویی


آدرس : خیابان جی شیر
مجری : مهندس دره شویی
(4 واحدمسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم پخش موزیک
4- آیفون تصویری هوشمند
5- کنترل محلی تجهیزات
6- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای سعیدی نیا


آدرس : خانه اصفهان،خیابان گلخانه
مجری : آقای مهندس رهبر
( 6 واحدمسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند پخش موزیک
4- آیفون تصویری هوشمند
5- سیستم هوشمند آب نما
6- نمای محوطه
7-سیستم هوشمند احضارآسانسور
7- سیستم هوشمند امنیت
8- کنترل محلی تجهیزات
9- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای کشاورز


آدرس : خمینی شهر-خیابان پاسداران
مجری : مهندس حاج هاشمی
( 4 واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم پخش موزیک
4- آیفون تصویری هوشمند
5- کنترل محلی تجهیزات
6- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای طباطبایی


آدرس : خیابان فردوسی،خیابان عافیت
مجری : آقای مهندس نصر
( 3 واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
3- سیستم هوشمند پخش موزیک
4- پرده هوشمند
5- آیفون تصویری هوشمند
6- کنترل محلی تجهیزات
7- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای طباطبایی


آدرس : آپادانا اول
مجری : مهندس نصر
( 4واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
3- سیستم هوشمند پخش موزیک
4- پرده هوشمند
5- آیفون تصویری هوشمند
6- کنترل محلی تجهیزات
7- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان آقای دهقانپور


آدرس : خیابان چهارباغ بالا و کوچه باغ نگار
مجری : جناب آقای مهندس کریمیان
(5واحدمسکونی)
- امکانات:
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- کنترل هوشمند پریز
3- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایشی
4- سیستم هوشمند پخش موزیک
5- آیفون تصویری هوشمند
6- سیستم احضار آسانسور
7- پرده هوشمند
6- کنترل محلی تجهیزات
7- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان بهادر


آدرس : خیابان فرایبورگ کوچه 13
مجری : جناب مهندس اطهری
(6واحدی مسکونی)
- امکانات :
1- روشنایی هوشمند
2- پریز هوشمند
3- سیستم پخش موزیک
4- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
5- تاچ پنل هوشمند وآیفون تصویری
6- احضارآسانسور
7- سیستم کنترل پرده هوشمند
8- کنترل محلی تجهیزات
9- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان مهندس معمارفر


آدرس : حکیم نظامی ،کوچه شماره 31
مجری : مهندس معارفر
( 5واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- پرده هوشمند
3- سیستم هوشمند پخش موزیک
4- احضارآسانسور
5- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
6- آیفون تصویری هوشمند
7- کنترل محلی تجهیزات
8- کنترل اینترنتی تجهیزات

ساختمان مهندس بحق


آدرس : آپادانا اول
مجری : مهندس نصر
( 4واحد مسکونی)
- امکانات :
1- سیستم روشنایی هوشمند
2- سیستم هوشمند سرمایش وگرمایش
3- سیستم هوشمند پخش موزیک
4- پرده هوشمند
5- آیفون تصویری هوشمند
6- کنترل محلی تجهیزات
7- کنترل اینترنتی تجهیزات
WhatsApp مشاوره آنلاین رایگان