ماژول هوشمند اینترنت کنترل

ماژول هوشمند اینترنت کنترل1- ماژول کنترل تجهیزات توسط کاربر
2- کنترل از راه دور مستقل از تاچ پنل
3- قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر
4- امکان ارتباط با کلیه تجهیزات از طریق اینترنت