پرده برقی

پرده برقی :


از امکانات دیگر سیستم هوشمند کنترل پرده توسط نرم افزار سیستم هوشمند میباشد کاربر میتواند سلیقه دلخواه خود را جهت کنترل پرده تنظیم کند یا به طور دستی یا توسط موبایل پرده متری خود را کنترل کند.