شرکت دائم بنا

مجتمع تفریحی زیتون
فوریه 25, 2019
مجتمع تفریحی زیتون
فوریه 25, 2019

  نام پروژه: نیکان (دائم بنا)

  نام کارفرما: مهندس رفیع زاده
  سال اجرای پروژه: 1397
  امکانات پروژه:
  روشنایی هوشمند
  سناریوپذیری هوشمند
  کنترل محلی
  کنترل اینترنتی
  ایفون تصویری
  ارتباط تصویری بین طبقات
  ۳