مجتمع تفریحی زیتون

شرکت دائم بنا
فوریه 25, 2019
پروژه فراز
فوریه 25, 2019

  نام پروژه: مجتمع تفریحی زیتون

  نام کارفرما: آقای دکتر انصاری
  سال اجرای پروژه: 1397
  امکانات پروژه:
  روشنایی هوشمند
  سناریوپذیری هوشمند
  کنترل محلی
  کنترل اینترنتی
  ایفون تصویری
  ارتباط تصویری بین طبقات
  ۱